Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
Organic Standards

เกษตรอินทรีย์คืออะไร

เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่คำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตจากสารอินทรีย์ เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ และเลี่ยงการปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของมลสารในผลผลิต และรักษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม รวมถึงการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย

ทำไมต้องมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เนื่องจากผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเริ่มคำนึงถึงสุขอนามัย ความ ปลอดภัยและมลพิษในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ในปัจจุบันมีข้อกำหนดมาตรฐาน การผลิตเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล และ ใช้บังคับอยู่แล้วในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศใช้พระราช บัญญัติผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (Organic Food Production Act - OFPA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2539 , ตลาดร่วมยุโรป (European Union - Eu) ได้รวบรวมข้อกำหนดของผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ไว้ในข้อกำหนดของสภายุโรป (EEC No. 2092 / 91) และฉบับแก้ไข
องค์การการค้าโลก ยังไม่มีข้อกำหนดการผลิตเกษตรอินทรีย์ แต่ใช้การปฏิบัติ ตามข้อแนะนำของ Codex Alimentarius
สมาพันธ์ผู้ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่มี สมาชิกทั่วโลกมากกว่า 100 ประเทศ ได้จัดพิมพ์ มาตรฐานเบื้องต้นสำหรับ เกษตรอินทรีย์และการแปรรูป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางผลิต เกษตรอินทรีย์

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ :
เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของหลายฝ่าย ได้แก่ เกษตรกร, ผู้บริโภค, นักวิชาการจากองค์กรของรัฐ, องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่ทำการรับรองผลิตผลของ เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบ เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ เกษตรกรและผู้บริโภคว่า ผลิตผลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นผลิตผลที่ปลอดจากสารพิษ, สารเคมีสังเคราะห์ และยังเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วย

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร
2. เพื่อรับรองและควบคุมกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
3. เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเผยแพร่ โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน และไม่แสวงหากำไรใดๆ ทั้งสิ้น
4. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือแก่ผู้บริโภค
5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง ตลอกจนเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว
6. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันขององค์กรผู้ผลิต, องค์กรผู้บริโภค, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรพัฒนาเอกชน และสาธารณชน
7. เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเกษตรอินทรี

สำนักงาน : อาคารสำนักงาน สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน เลขที่ 363 หมู่ที่ 4
ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 053-354053-4

e-mail : noas@thailand.com

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสาวนิธิพาณี รมย์นิรันดร

กลับสู่ด้านบน
 
     
  หน้าแรก Tel
  สินค้า 084 613 8931
  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Email
  กิจกรรมกลุ่ม thaiorganicfarm@gmail.com
  ภูมิปัญญา Facbook
  ติดต่อเรา http://facebook.com/thaiorganic